چرا در ایران زندگیِ خصوصی معنا ندارد

مقالهانتخاب شده از سایت مسدود شده بی بی سی فارسی به تاریخ پنج شنبه 08 سپتامبر 2005  21:07 گرینویچ هست . ذکر آن به معنای موردتأیید بودن تمامی متننیست . میتوانید به آن به عنوان طرح یک دیدگاه نگاه کنید.    مرد خاکستری

زندگی خصوصی و میزان دخالت حکومت در آن، از آغاز استقرار جمهوری اسلامی، به مسأله‌ای پیچیده بدل شد.

بهویژه شهروندانِ جوان ایرانی به دلیل گرایش به الگوهای زندگیِ غربی بیشتردر معرض مداخله حکومت در زندگی شخصی خود بوده‌اند و هم‌چنان از نداشتنآزادی فردی و محدودشدن آن به دست حکومت اظهار ناخرسندی می‌کنند.

اماچرا قلمرو خصوصی این اندازه برای حکومت اهمیت دارد و نظام سیاسی ایناندازه در آن دخالت می‌کند؟ آیا حوزه عمومی اهمیت بیشتری برای قدرت سیاسیندارد؟

زندگی خصوصی و جمهوری اسلامی؛ پیشینه تاریخی

پساز پیروزی انقلاب، تعیین مرزهای عقیدتی و یارگیری مرامی و مکتبی، نقشیبنیادینی در صف‌بندی احزاب و نیروهای سیاسی و سپس در استقرار جمهوریاسلامی بازی کرد.

سالپنجاه هشت و پنجاه و نه، خیابان انقلاب و به ویژه روبه‌روی دانشگاهِ تهرانجای بحث سیاسی شهروندان عادی بود که حلقه حلقه دور یکدیگر جمع می‌شدند. اصطلاحِ «موضع‌ات چیه؟» در این بحث‌های خیابانی زاده شد؛ یعنی از نظر فکریو سیاسی به کدام دار و دسته وابسته هستی.

مناظره‌هایتلویزیونی در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب، از نخستین نمونه‌های بارزرویارویی حکومت با عقاید شهروندان بود. در این مناظره‌ها طیفِ روحانیانحاکم مانند محمد بهشتی، محمد تقی مصباح یزدی و نیز روشنفکری دینی مانندعبدالکریم سروش در برابر رهبران احزاب چپ مانند احسان طبری و نورالدینکیانوری از حزب توده و فرخ نگهدار و مهدی فتاپور از سازمان فداییان خلقمی‌ایستادند و باور داشتند پیش از هرگونه تعامل یا بحث سیاسی باید "تعیینتکلیفِ" ایدئولوژیک کرد.

رهبرانمذهبی کوشیدند تا با معرفی کردنِ رهبران چپ به عنوان ملحد، راه مبارزهسیاسی خود با آنان را کوتاه کنند و آنان را از پشتیبانی مردمِ مذهبی محرومنمایند.

حجاب مساله اول

مسألهحجاب، حتا از روزهای پیش از پیروزی انقلاب در مطبوعات و محافل گوناگونمطرح شد. بخش عمده‌ای از زنان طبقه متوسط و انقلابی امیدوار بودند که درحکومت اسلامی پس از انقلاب، حجاب امری اجباری نشود.

برپایهنوشته روزنامه کیهان در بهمن‌ماهِ پنجاه و هفت، آیت الله محمود طالقانی،از رهبران مذهبی و انقلابی گفت در حکومت آینده حجاب اجباری نیست. آیت اللهخمینی نیز تلویحاً از اجباری نبودنِ حجاب و تصریحاً از اجباری نبودن پوششچادر سخن گفت.

اماسخت‌گیری‌های غیررسمی درباره حجاب از فردای پیروزی انقلاب آغاز شد. تا سالشصت، هنوز حجاب امری کاملاً اجباری و رسمی نشده بود؛ اما درست هم‌زمان باحذف سیاسی و خونین گروه‌های سیاسیِ چپ و نیز کنار زدنِ ابوالحسن بنی صدر،نخستین رییس جمهوری اسلامی ایران، حجاب اجباری شد و تدابیری سخت‌گیرانهبرای اعمال آن در مکان‌های عمومی اندیشیده شد.

مجاز بودن مصادره اموال

ازسوی دیگر، تصفیه نیروهای وابسته به رژیم سلطنتی که "طاغوتی" خواندهمی‌شدند، بازداشت، حبس، اعدام، مصادره اموال آنان و حتا بستگانِ نزدیک‌شانیکی از وظایفِ انقلابیون حاکم تعریف شد.

دراین چارچوب بنیاد مستضعفان و بنیادهای انقلابی دیگر پدیدآمد تا بر کارضبط، توقیف و مصادره اموال هرکس که به نظام سیاسی گذشته منتسب بود، نظارتکند.

آیتالله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی در حکمی یک سطری، مصادره اموال همه "عمالِرژیم پهلوی" را مجاز دانست و اصطلاحِ مبهم و کلیِ "عمال" راه را برایمصادره اموال حتا کارمندان میان‌پایه ادارات و نیز ثروتمندانی که ارتباطیاداری با نظام حاکم نداشتند باز گذاشت.

غربالی ایدئولوژیک به نام گزینش

هم‌چنیندر همه اداراتِ دولتی و شبه دولتی، نهادی به نام اداره گزینش تشکیل شد کهوظیفه اصلی آن تحقیق درباره اعتقادات دینی و سیاسی متقاضیان استخدام ودادن پرسش‌نامه‌ای دقیق به آن‌ها بود. این پرسش‌نامه‌ها از مرز تفتیشعقاید و تجسس در زندگی خصوصی می‌گذشت.

یکیاز اهداف انقلاب فرهنگی در پی بسته شدن دانشگاه‌ها تصفیه استادان ودانشجویان دانشگاه بود. این تصفیه نیز با غربال ایدئولوژی و باورهای دینیو سیاسی صورت می‌گرفت و نمونه‌ای از دخالت حکومت در قلمرو خصوصی شهروندانبود.

فرمان هشت ماده ای آیت الله خمینی

پساز موجِ عظیم بازداشت و مصادره اموال و نیز اعدام‌ها در کنار گزینش دراداره‌ها و مراکز دولتی و نیمه‌دولتی که به نوعی هرج و مرج انجامیده بود،شماری از مسئولان کشور از آیت الله خمینی خواستند تا به این روند پایاندهد.

بنیان‌گذارجمهوری اسلامی در واکنش به این گزارش‌ها در بیست و چهارم آذرماه سال 1361فرمانی مشهور به "فرمان هشت‌ماده‌ای"، خطاب به قوه قضاییه و همه ارگان‌هایاجرایی صادر کرد.

دراین فرمان شدید اللحن، آیت الله خمینی از جمله نوشت: "هیچ کس حق ندارد کسیرا بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضارنماید... توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است... هیچ کسحق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول ... تصرف کند یا توقیف ومصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم ازنظر شرعی... هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدوناذن صاحب آن‌ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکابگناه تعقیب و مراقبت نماید... ."

اینفرمان آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و میرحسینموسوی نخست وزیر وقت را مسئول جلوگیری از تخلفات و موظف به تشکیل‌هیأت‌هایی برای رسیدگی به آن‌ها و بررسی شکایت‌ها کرد.

احتمال "نفوذ شیاطین"

دردی‌ماه همان سال آیت الله خمینی در دیدار با اعضای "ستاد مرکزی پیگیریفرمان هشت‌ماده‌ای امام" تخلف از هشت فرمانِ خود را تخلف از احکام اسلاماعلام کرد و گفت "در هر صورت مسأله، مهم است و مسأله، مسأله آبروی اسلاماست".

ازسوی دیگر، در نیمه دی‌ماهِ همان سال، آیت الله خمینی در فرمانی تازه،"تمامِ هیأت‌هایی را که به نام گزینش در سراسر کشور تشکیل شده‌اند، منحل" اعلام کرد؛ "چه در قوای مسلح یا در وزارت‌خانه‌ها و ادارات و چه در مراکزآموزش و پرورش تا برسد به دانشگاه‌ها".

رهبرجمهوری اسلامی که به نوشته خود از خواندن "چند کتاب به عنوان سئوالات دینیو ایدئولوژی اسلامی" به خشم آمده بود آن‌ها را "مشحون از سوالات غیرمربوطبه اسلام و دیانت و احیاناً مستهجن و اسف‌آور" دانست که "برای حیثیت اسلامو آبروی جمهوری اسلامی مضر است". او "احتمالِ نفوذ شیاطین" در تدوین اینکتاب‌ها را قوی انگاشت.

"تعلیمات مبتذل و جاهلانه"

آیتالله خمینی در این فرمان که از لحنی تند و تیز برخوردار بود نوشت "تجسس ازاحوال اشخاص – در غیرمفسدین و گروه‌های خراب‌کار – ممنوع است و سئوال ازافراد به این‌که چند معصیت نمودی ... مخالف اسلام و تجسس‌کننده معصیت‌کاراست". وی افزود "بعضی از کلاس‌های درسی که در ارتش و سپاه و سایر مراکزنظامی و انتظامی تأسیس شده بسیار مستهجن و مبتذل است".

اینفرمان، "ستادِ پیگری تخلفات قضایی و اداری" را موظف می‌کرد کتاب‌هایی را"به صورتی معقول و اسلامی" تهیه کند و در اختیار وزارت‌خانه‌ها و دیگرمراکز قرار دهد و "از تعلیماتِ جاهلانه و احیاناً ضد انقلابی جلوگیرینماید".

تداوم دخالت در زندگی شخصی

این دو فرمان، هیچ یک، تغییراتی عمده در روند مداخله حکومت در زندگی خصوصی افراد پدید نیاورد.

تشکیلاتیکه از مصادره اموال تغذیه می‌کردند چنان فربه و عظیم شده بودند که از میانبردن آن‌ها آسان نبود. بنیاد مستضعفان که بعدها بنیاد مستضعفان و جانبازاننام گرفت، بر این تصور تأسیس شد که اموال "مستکبران" را که همه "نامشروع" است می‌گیرد و به "مستضعفان" می‌بخشد.

اینبنیاد خود به موسسه کلان اقتصادی بدل شد که در پاره‌ای امور با دولت رقابتمی‌کرد. از سوی دیگر ستادِ پیگیری فرمان هشت‌ماده‌ای، خود به سرعت بهنهادی اقتصادی بدل شد و از آیت الله خمینی مجوز مصادره اموال گرفت.

اینستاد که هم‌اکنون نیز زیر نظر آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامیفعالیت می‌کند، از مراکز مهمی است که اختیار دارد اموال افرادی را که"مخالف با اسلام و انقلاب" تشخیص می‌دهد، به ویژه اموال شهروندانِ ایرانیمقیم کشورهای خارجی، مصادره کند.

ازسوی دیگر، اداراتِ گزینش که به فرمان آیت الله خمینی منحل شده بودند، بااصرار شماری از نزدیکان‌اش دوباره به کارافتادند و تا امروز نیز فعالهستند. در کنار اداره‌های گزینش، اداره‌های حراست هستند که به واقع،نماینده وزارت اطلاعات در هر وزارت‌خانه یا مرکز دولتی به شمار می‌روند.

بااستقرار جمهوری اسلامی و حکومت روحانیان و برای تحقق ایده حکومتِ دینی واسلام فقاهتی، مسئولانِ کشور تصمیم گرفتند قوانین کشور را با احکام شرعیمنطبق کنند و در این راه محدودکردن آزادی فردی را مجاز دانستند.

حجاباز نمونه‌های آشکاری بود که جمهوری اسلامی اجباری کردن آن را موجه دانست ومی‌داند؛ در حالی که بسیاری از فقیهان در جهان اسلام حجاب را مانند دیگرتکلیف‌های دینی اختیاری می‌دانند و اجبار به آن را مخالف فلسفه تشریعمی‌شمرند.

پاسداری از جداسازی زن و مرد

حجابدر کنار جداسازی زن و مرد در مکان‌های عمومی، یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایقوه قهریه جمهوری اسلامی، به ویژه نیروی انتظامی، با جوانان است. بخشعمده‌ای از آن‌چه در ادبیات رسمی حکومت ایران، "فسادِ اخلاقی، اعمال منافیعفت و مخالف با شئونات اسلامی" نامیده می‌شود به پوشش و رابطه زن و مردپیوند دارد.

درکنار مسئولانی که در سه دهه گذشته جمهوری اسلامی، هوادار سخت‌گیری و نظارتبیشتر بر زندگی خصوصی شهروندان بوده‌اند، همواره گروه دیگری از مسئولان بهرواداری و تسامح بیشتر باور داشتند و محدودکردن آزادی فردی و ناخرسندکردنجوانان را خطری بالقوه برای نظام سیاسی ارزیابی می‌کردند.

اینگروه در فرصت‌های گوناگون از جمله به فرمان هشت‌ماده‌ای آیت الله خمینیاستناد کرده است. اما چرا نه آن فرمان تا کنون تحقق یافته و نه کوشش اینگروه مداراگر به نتیجه انجامیده است؟ حتا به نظر می‌رسد دولت محموداحمدی‌نژاد بیشتر از کسانی تشکیل شده که به "اجرای کامل احکام اسلام" ومحدودکردن آزادی فردی و مشروعیت مداخله در زندگی خصوصی باور دارند. بر اینپایه، آزادی فردی در ایران هم‌چنان زیر تهدید حکومت است.

زندگی خصوصی، حق و قانون در جمهوری اسلامی

محترم شمردن حریم زندگی خصوصی یک اصلِ بنیادی در جامعه دموکراتیک است که نیازمند نظام حقوقی و ساختارِ سیاسیِ متناسب با آن است.

درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله در اصل‌های بیست دوم، بیست وسوم و بیست و پنجم تصریح شده تفتیش عقاید و تجسس ممنوع است و حیثیت، جان،مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.

بااین همه، تجربه ربع قرن گذشته نشان داده اصولی از این دست نمی‌تواند آزادیفردی و حرمت قلمرو خصوصی را تضمین کند. بسیاری از کارشناسان حقوقیمی‌گویند قانون اساسی جمهوری اسلامی استوار بر فلسفه شریعت، تکلیف و حکمالاهی است. قانون اساسی به صراحت مسئولان وشهروندان را در برابر خداوندمسئول می‌داند.

دولت مسئول رشد فضیلت

پیش‌فرضبنیادی قانون اساسی، امکان رهبری اخلاقی و دینی مردم به دست حکومت است وبر این پایه دولت را در اصل سوم موظف کرده همه امکانات خود را به کار گیردتا محیطی مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس تقوی و مبارزه با کلیهمظاهر فساد و تباهی ایجاد کند.

انگاره‌های بنیادی قانون اساسی معطوف به فرض امکان رهبری عادل است که برای تربیت و هدایت یکایک افراد جامعه وظیفه‌ای الاهی دارد.

اینانگاره‌ها، از نظر حقوق‌دانان، به آسانی می‌تواند در مسیر نقض حرمتِ قلمروخصوصی و آزادی فردی به کار گرفته شود. به گفته حقوق‌دانان، گذشته از قانوناساسی، بخش عمده‌ای از قوانین عادی جمهوری اسلامی نیز بر فلسفه حق بنانشده است.

تفسیرهای سختگیرانه از اسلام

علاوهبر آن، مفاهیم مبهمی که در قانون‌های عادی به کار رفته و نیز ارجاعاتی کهبه قوانین اسلام داده شده، دست مجری قانون را برای دخالت در زندگی شخصیباز می‌گذارد

/ 0 نظر / 6 بازدید