ســـــربلند

   ســـــــراپا اگـــر زرد و پژمرده ايم
   ولی دل به پاييــــــز نــــــسپرده ايم
   چو گلــــدان خالـــی لب پــــــــنجره
   پر از خاطـــرات تـــــرك خورده ايم
   اگر داغ دل بود ما ديــــــــــــــده ايم
   اگر خـــــون دل بـــود ما خورده ايم
   اگر دل دليــــل اســـــــــت آورده ايم
   اگر داغ شـــــرط اســت ما برده ايم
   اگر دشــــنه ی دشــــــــمنان گردنيم
   اگر خنـــجر دوســـــــــــتان برده ايم
   گواهــــــی بخواهــــــيد اينــــك گواه
   هميــــــن زخم هايی كه نشمرده ايم
   دلی ســـــــربلند و سری سر به زير
   از اين دست عمری به سر برده ايم
 
   ترانه سربلند از آلبوم دوستت دارم - گوش کنید --->
   منبع: سایت ایران ترانه --->

نویسنده : مرد خاکستری ; ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٥