دلايل گفته شده برای علت پيدايش پوشش زنان در پستهای قبل، مورد استفاده مخالفان قرار گرفته است. ريشه اين پديده را بايد در يک تدبير ماهرانه غريزی خود زن جستجو کرد. نظريه ريشه اخلاق جنسی زن می گويد: حيا و پوشش تدبيری است که خود زن برای گرانبها کردن و حفظ موقعيت خود در برابر مرد بکار برده است. زن با هوش فطری خود دريافت که در ميدان زندگی از لحاظ جسمی نمی تواند از عهده زور بازوی مرد برآيد، از طرف ديگر نقطه ضعف مرد را در نيازی يافت که خلقت در وجود مرد نهاده است. آفرينش مرد را مظهر عشق و طلب و زن را مظهر معشوقيت و مطلوبيت قرار داده است.
زن همانطور که برای تصاحب قلب مرد به زيور و خودآراِيی روی آورد، دانست که نبايد خود را رايگان کند و در نتيجه مقام و موقعيت خود را بالا ببرد. (يه روز توی يه مغازه لوازم آراِيشی از يه خانم آشنا پرسيدم: شما خانمها چند قلم لوازم آرايش داريد؟ خيلی ظريف جواب داد: همش برای شما آقايونه ديگه! (مرد خاکستری))

 
 

ويل دورانت می گويد: حيا امری غريزی نيست بلکه اکتسابی است. زنان دريافتند دست و دلبازی مايه طعن و تحقير است و اين امر را به دختران خود ياد دادند.
مولانا مرد را مانند آب و زن را مانند آتش می داند که اگر آب را بر آتش بريزی، آتش خاموش می شود. اگر ميان آنها حايلی قرار دهی و آب را درون يک ديگ روی آتش بگذاری، آتش آب را به جوشش و بالاخره به بخار تبديل می کند:

آب غالب شد بر آتش از لهيب ----- ز آتش او جوشد، چو باشد در حجيب
چونکه ديگی حايل آمد آن دو را----- نيست  کرد آن  آب را، کردش هوا

 

برتراند راسل می گويد: از لحاظ هنر مايه تأسف است که به آسانی به زنان بتوان دست يافت و خيلی بهتر است که وصال زنان دشوار باشد بدون آنکه غيرممکن گردد.

سخن کارگردان بزرگ سينمای جهان، آلفرد هيچکاک که بنا به شغل فيلمسازی خود، تجارب زيادی درباره زنان دارد، در يکی از مجلات زنانه آن دوران جالب است:
من معتقدم که زن هم بايد مثل فيلمی پرهيجان و پرآنتريک باشد، بدين معنی که ماهيت خود را کمتر نشان دهد و برای کشف خود، مرد را به نيروی تخيل و تصور زيادی وادارد. بايد زنان پيوسته بر همين شيوه رفتار کنند يعنی کمتر ماهيت خود را نشان دهند و بگذارند مرد برای کشف آنها بيشتر به خود زحمت بدهد. زنان شرقی تا چند سال پيش بخاطر حجاب و نقاب و روبندی که بکار می بردند، خود به خود جذاب می نمودند و همين مسأله جاذبه نيرومندی بدانها می داد اما به تدريج با تلاشی که زنان اين کشورها برای برابری با زنان غربی از خود نشان می دهند، حجاب و پوششی که ديروز بر زن شرقی کشيده شده بود، از ميان می رود و همراه آن از جاذبه جنسی او هم کاسته می شود.

 

کتاب مسأله حجاب- استاد شهيد مطهری

نویسنده : مرد خاکستری ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٥ دی ۱۳۸٥