علتهايی که برای پيدايش حجاب در پست قبلی (حجاب 2) گفته شد، نظريات مختلفی بود که بيشتر برای ظالمانه يا جاهلانه جلوه دادن حجاب مطرح شده بود. علتهای گفته شده يا تأثيری در پيدايش حجاب دينی ما نداشته يا در بعضی از سيستمهای غيراسلامی مؤثر ولی در پيدايش حجاب اسلامی تأثيری نداشته است.
يک- رياضت(علت فلسفی)، دين ما با رهبانيت و ترک نعمتها و لذتهای دنيا مخالف است همچنين با لذتجويي های بدون چارچوب پس اين علت نمی تواند از نظر دين ما مهم باشد.
دو- درباره امنيت(علت اجتماعی)، تنها می توان درصد کمی را به آن اختصاص داد و دستور پوشش دين ما، صرفاً عدم امنيت نبوده است. در آن زمان که در ايران ناامنی فردی و تجاوز به ناموس با شواهد تاريخی فراوان بود(دوره ساسانی، شاهزادگان و موبدان و ...)، در عربستان با زندگی قبيله ای يعنی درون يک اجتماع کوچک مثل قبيله، امنيت اجتماعی برقرار بود تنها هنگام جنگها بود که همه چيز مورد شبيخون واقع می شد از جمله زنان.
سه- استثمار زن (اقتصادی)، در دين ما مرد حق استثمار اقتصادی زن را ندارد. زن با انتخاب شغلی که مخالف حقوق ازدواج نباشد، درآمدش متعلق به خودش است. زن برای کارهای خانه حتی برای شير دادن به بچه، می تواند حقوق دريافت کند. پس اين علت هم نمی تواند از نظر دين ما مؤثر باشد.
چهار- حسادت(اخلاقی)، در مرد ميل به عفاف و پاکی زن وجود دارد و در زن هم همين ميل نسبت به مردش. در زن اين احساس از حسادت و اينکه می خواهد معشوق و مطلوب خاص باشد، سرچشمه می گيرد و در مرد ترکيبی از حسادت و غيرت.(حسادت ريشه اخلاقی و فايده غيرت نگهبانی از نسل است. دوست دارم درباره ظرافت اين دو بنويسم). دين ما غيرت را درنظر دارد ولی باز هم علت منحصر نيست.
پنج- عادت زنانگی(روانی)، از نظر پيامبر و دين ما فقط نوعی بيماری است. دين ما عادت زنانگی را موجب پستی و حقارت زن نمی داند و پوشش را به اين علت عنوان نکرده است.
در پستهای بعدی علت پيدايش حجاب در دين ما بيان خواهد شد. همچنان منتظر نظرات ارزشمند دوستان ديجيتالی خود در سوژه جاری (حجاب) هستم تا در پايان بحثها با قرار دادن يک مقاله کامل برای دانلود همراه با نظرات دوستان، سوژه ديگری را کليد بزنيم.
منبع: کتاب حجاب استاد شهيد مطهری


نویسنده : مرد خاکستری ; ساعت ٧:٠۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٥